conflict over cambodian casino

ความขัดแย้งกับคาสิโนกัมพูชาและดินแดนในภาคตะวันออกของประเทศไทย

มีปั ญหาความขัดแย้งกับการสร้างคาสิโนของกัมพูชาในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตราดซึ่งมีพรมแดนติดกับสอง
ประเทศ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดเผยว่าคาสิโนได้รุกล้ำ้าเข้าไปในพื้นที่สันปั นน้ำ้าของไทยและได้ท้ำาหนั งสือ
ถึงทางการกัมพูชาเกี่ยวกับปั ญหานี้แล้ว

เสนาธิการ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด เผยว่า มีปั ญหาความขัดแย้งบริเวณชายแดน 17 จุดในต้ำาบลแหลม
กลัด อ้ำาเภอเมืองหลักของจังหวัดตราด หน่วยเฉพาะกิจฯ ได้หารือกับฝ่ายกัมพูชาเกี่ยวกับอาคารที่สร้างล้ำ้าเข้ามา
ซึ่งบางส่วนได้ท้ำาการรื้อถอนไปบ้างแล้ว เจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการการต่างประเทศ วุฒิสภา ได้ลงพื้นที่เพื่อ
ศึกษาประเด็นด้านความสัมพันธ์ระหว่างไทย-กัมพูชา

คาสิโนยังผิดกฎหมายในประเทศไทย เช่นเดียวกับรูปแบบการพนั นส่วนใหญ่ การส้ำารวจที่เผยแพร่เมื่อเดือนที่
แล้วแสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เกือบ 81% คิดว่าประเทศไทยควรเปิดคอมเพล็กซ์คาสิโนที่ถูก
กฎหมาย จากผู้ตอบแบบสอบถาม 3,296 คน

เมื่อเดือนที่แล้ว นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ อดีตนั กการเมืองและเจ้าของสถานอาบอบนวดที่เป็นประเด็นถกเถียง ได้สนั บสนุนกฎหมายของคาสิโนในประเทศไทย เขากล่าวว่าเขาเชื่อว่าสิ่งนี้จะช่วยเพิ่มรายได้และดึงดูดนั กท่องเที่ยว
จากต่างประเทศ เขากล่าวว่า…

“ไม่ควรปล่อยละเลยอีกต่อไป และผู้คนควรยอมรับความจริงที่ว่าคนในประเทศจ้ำานวนมากมีส่วนร่วมในการเล่น
พนั น”
เวลาจะบอกสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับข้อพิพาทเกี่ยวกับคาสิโนกัมพูชาในเขตแดน จ. ตราด

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *